خانه / / !

/ !

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !نوداد اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری ! نوداداخبار فرهنگیان / پ...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / جزییات افزایش حقوق‌ بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند !

اخبار فرهنگیان / جزییات افزایش حقوق‌ بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند !نوداد اخبار فرهنگیان / جزییات افزایش حقوق‌ بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند ! نوداداخبار فر...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقوق ها هستیم !

اخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقوق ها هستیم !نوداد اخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقوق ها هستیم ! نوداداخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقو...

ادامه مطلب »

فوری / حقوق آذرماه فرهنگیان بازنشسته و سایر بازنشستگان عصر امروز واریز شد !

فوری / حقوق آذرماه فرهنگیان بازنشسته و سایر بازنشستگان عصر امروز واریز شد !نوداد فوری / حقوق آذرماه فرهنگیان بازنشسته و سایر بازنشستگان عصر امروز واریز شد ! نودادفوری / حقوق آذرماه فرهنگیان با...

ادامه مطلب »

فوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه شنبه 28 آذر و لغو بازی پرسپولیس !

فوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه شنبه 28 آذر و لغو بازی پرسپولیس !نوداد فوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه شنبه 28 آذر و لغو بازی پرسپولیس ! نودادفوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات پرداخت فوق العاده شغلی فرهنگیان کشور توسط آموزش و پرورش !

فوری … / جزییات پرداخت فوق العاده شغلی فرهنگیان کشور توسط آموزش و پرورش !نوداد فوری … / جزییات پرداخت فوق العاده شغلی فرهنگیان کشور توسط آموزش و پرورش ! نودادفوری … / جزییات ...

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات پرداخت پاداش پایان خدمت 97 فرهنگیان از صندوق توسعه ملی !

فوری … / جزییات پرداخت پاداش پایان خدمت 97 فرهنگیان از صندوق توسعه ملی !نوداد فوری … / جزییات پرداخت پاداش پایان خدمت 97 فرهنگیان از صندوق توسعه ملی ! نودادفوری … / جزییات پر...

ادامه مطلب »

فوری … / مصوبه قانون خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد برای کارکنان آموزش و پرورش !

فوری … / مصوبه قانون خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد برای کارکنان آموزش و پرورش !نوداد فوری … / مصوبه قانون خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد برای کارکنان آموزش و پرورش ! نودادفوری &...

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بر اساس تبصره 25 با سنوات ارفاقی !

فوری … / جزییات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بر اساس تبصره 25 با سنوات ارفاقی !نوداد فوری … / جزییات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بر اساس تبصره 25 با سنوات ارفاقی ! نودادفوری &...

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی در بین فرهنگیان !

فوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی در بین فرهنگیان !نوداد فوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی در بین فرهنگیان ! نودادفوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی...

ادامه مطلب »